FREE Miễn phí
Biên bản thu hồi hóa đơn
Phát hànhKế Toán Minh Khai
Số lượt tải về1873
Dung lượng31.00 KB

Việc viết hóa đơn là công việc thường xuyên của nhân viên kế toán. Tuy nhiên trong quá trình công việc không thể trách khỏi việc viết hóa đơn bị sai. Như chia sẽ cùng các bạn tại cách xữ lý khi viết sai hóa đơn GTGT, chúng tôi mang đến mạng biểu mẫu biên bản thu hồi hóa đơn như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN

Số 0123/BBTHHĐ

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ.

- Căn cú Nghi định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Hôm nay, ngày …………./2013, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A :  

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Điện thoại:

Do Ông/Bà:                                                 Chức vụ:

BÊN B : 

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Điện thoại:

Do Ông/Bà:                                                 Chức vụ:

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/13P số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/13P số ………….. ngày …………………

  • Lý do thu hồi : ……………………….

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

TÀI LIỆU LIÊN QUAN