Với công ty tư nhân thì chủ doanh nghiệp có được kiêm làm kế toán trưởng không? - Dịch vụ kế toán Minh Khai