Phân biệt hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng

Theo  Thông tư số 119/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Thông tư số 111/2013/TT-BTC, Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Thông tư số 08/2013/TT-BTC, Thông tư số 85/2011/TT-BTC,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 78/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản các…