FREE Miễn phí
Công văn tạm ngưng hoạt động kinh doanh
Phát hànhketoanminhkhai
Số lượt tải về1231
Dung lượng24.43 KB

Phụ lục II-15

 CÔNG TY CỔ PHẦN GETNGO

Số: 07.2016

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2015

  

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CỔ PHẦN GETNGO

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0312383132

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .........................................................................................

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho đến ngày 15 tháng 05 năm 2017

Lý do tạm ngừng: Doanh nghiệp khó khăn trong hoạt động kinh doanh

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

-……………………..

-……………………..

-……………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN