FREE Miễn phí
Quyết đinh thôi việc
Phát hànhKế Toán Minh Khai
Số lượt tải về944
Dung lượng34.00 KB

Cty CP DV TM Phát Triển Truyền Thông Long Việt
----------o0o---------
Số: 0104/2014/QĐ-LV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------
TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VV: Chấm dứt hợp đồng lao động
--------------

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG LONG VIỆT

- Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung năm 2002;
- Căn cứ Hợp đồng lao động số 0001/2011 ký ngày 15/09/2011;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Việt Cường giữ chức vụ nhân viên phát triển thị trường thuộc phòng kinh doanh kể từ ngày 30/04/2014

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Nguyễn Việt Cường được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 3: Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban liên quan và Ông Nguyễn Việt Cường căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Cá nhân Ông Nguyễn Việt Cường;
- Phòng TC & NS;
- Lưu VP, HS

TÀI LIỆU LIÊN QUAN