FREE Miễn phí
Quyết định tăng lương
Phát hànhLong Việt
Số lượt tải về1372
Dung lượng58.00 KB

Cty CP DV TM Phát Triển Truyền Thông Long Việt----------o0o---------

Số: 01/2014/QĐ-LV

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

TP.HCM, ngày 02  tháng 01 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VV: Tăng lương cho nhân viên

--------------

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG LONG VIỆT

 

  • Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung năm 2002;
  • Căn cứ Hợp đồng lao động số 0001/2011 ký ngày 15/09/2011
  • Căn cứ vào sự đóng góp thực tế của Ông Nguyễn Việt Cường đối với sự phát triển của công ty

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Kể từ ngày 01/01/2014  mức lương cơ bản cho Ông: Nguyễn Việt Cường – nhân viên kinh doanh là: 2.900.000 vnđ (Bằng chữ: Hai triệu chín trăm nghìn đồng chẵn).

 

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Nguyễn Việt Cường được chi trả theo mức mới kể từ ngày 01/01/2014.

 

Điều 3: Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban liên quan và Ông Nguyễn Việt Cường căn cứ quyết định thi hành.

 

 

  

 

 

 

Nơi nhận:

 

-  Cá nhân Ông Nguyễn Việt Cường;

-  Phòng TC & NS;

-  Lưu VP, HS

                                      GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

                               Phạm Thanh Minh

TÀI LIỆU LIÊN QUAN