FREE Miễn phí
Quyết định bổ nhiệm kế toán
Phát hànhCYC Logistics
Số lượt tải về26024
Dung lượng16.19 KB

CÔNG TY TNHH TM DV CYC                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Số: 01-2014/QĐ                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                               -------------------

                                                                              TP.HCM, ngày 09  tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v bổ nhiệm người phụ trách kế toán)

                                                       ---------------------------------

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CYC

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
-Căn  cứ  giấy  chứng  nhận  ĐKKD  của  Sở  Kế  hoạch  và  Đầu  tư  thành  phố  
Hồ Chí Minh số 0312803771 cấp ngày 03 tháng 06 năm 2014
- Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Giám đốc Công ty.
- Căn cứ vào nhu cầu cán bộ điều hành tổ chức Công ty.

QUYẾT ĐỊNH             

Điều I:
Nay bổ nhiệm bà :  Ngô Thị Thùy Dung 

Sinh ngày: 22 tháng 06 năm1987                   CMND số : 212684826
Cấp ngày : 10/02/2014                                    Nơi cấp : Công an Quảng Ngãi.
Địa chỉ cư trú : Xã Đức Hòa, Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Nghề nghiệp: Kế toán.
Giữ chức vụ: Kế toán của Công ty kể từ ngày ký quyết định .
Điều II: Trách nhiệm và quyền hạn
- Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty; thực hiện đầy đủ
chức năng của người phụ trách kế toán .
- Giao dịch  Ngân hàng, cơ quan thuế, kho bạc Nhà nước và chức năng liên quan đến hệ thống kế toán công ty.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Công ty trên cương vị kế toán.
Điều III: Các phòng ban Công ty và bà Ngô Thị Thùy Dung căn cứ quyết định thi hành

                                                                             

                                                                                                                                                                     GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

 

Nơi nhận:
- Cơ quan thuế…

- Lưu VP                                                                                    

TÀI LIỆU LIÊN QUAN