FREE Miễn phí
Mẫu tờ khai thuế môn bài
Phát hànhKế Toán Minh Khai
Số lượt tải về1006
Dung lượng43.00 KB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

 

[01] Kỳ tính thuế: năm 2014

[02]  Lần đầu   T              [03]  Bổ sung lần thứ  *

[04] Người nộp thuế :CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CYC

[05] Mã số thuế: 0312803771

[06] Địa chỉ:  21/5 Đường Số 11, Tổ 6, P.Tăng Nhơn Phú B

[07] Quận/huyện:        9           [08] Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ..................

[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................

[13] Mã số thuế: .............................................................................................

[14] Địa chỉ:  ...................................................................................................

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:....................................ngày ...................................

* [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

                                                                                                                          Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt 

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêuVốn đăng ký, mức thu nhập bình quân thángBậc môn bàiMức thuế môn bài
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
 

 

1

 

Người nộp thuế môn bài

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CYC

 

[22]

4.500.000.00031.500.000
 

 

2

 

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

(ghi rõ tên, địa chỉ)

.....................................................................

 

[23]

3Tổng số thuế môn bài phải nộp[24] 1.500.000

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

 

                           Tp.HCM,Ngày 16 tháng 06  năm2014.

        NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                    (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))

 

 

 

 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN