FREE Miễn phí
Hợp đồng mua bán hàng hóa
Phát hànhAn Phong
Số lượt tải về6207
Dung lượng56.50 KB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---ooOoo---

HỢP ĐỒNG MUA BÁN
Số: 70.HDMB.AP.DMN

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005 và các Quy phạm pháp luật Dân sự hiện hành;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005 và các Quy phạm pháp luật Thương mại hiện hành;
- Căn cứ vào nhu cầu và sự thỏa thuận của hai bên;

Hôm nay, ngày 06 tháng 05 năm 2014, chúng tôi gồm có:
BÊN BÁN: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN PHONG (Bên A)
- Đại diện :
- Chức vụ :
- Địa chỉ :
- Điện thoại :
- Mã số thuế :
- Tài khoản số :
BÊN MUA: (Bên B)
- Người đại diện :
- Chức vụ :
- Địa chỉ :
- Điện thoại :
- Mã số thuế :
- Tài khoản số :

Sau khi bàn bạc, hai Bên thỏa thuận hợp đồng mua bán hàng hóa với các điều kiện và điều khoản như sau:
Điều 1: Quy cách - Số lượng – Giá cả
Bên B đồng ý mua sản phẩm Ống nhựa do Bên A cung cấp với quy cách như sau:
Stt Chủng loại vật tư Xuất xứ Đvt Số lượng Đơn giá Thành tiền
1
2
3
Tổng tiền hàng
Thuế giá trị gia tăng (10%)
Tổng tiền thanh toán
Bằng chữ:.

Điều 2 : Chất lượng, quy cách
- Bên A giao hàng cho Bên B theo tiêu chuẩn về quy cách và chất lượng hàng hóa đã theo đúng yêu cầu của bên B theo đơn đặt hàng.
Điều 3 : Thời gian, địa điểm và phương thức giao nhận
- Thời gian giao hàng: Tuỳ theo từng đơn hàng mà bên B yêu cầu, trước khi giao hàng Bên A sẽ có Thông báo giao hàng để Bên B có kế hoạch tiếp nhận.
- Địa điểm giao hàng: Tại kho bên B hoặc trên địa bang tỉnh Bình Dương theo yêu cầu
Điều 4: Thanh toán
Bên B sẽ thanh toán cho Bên A như sau:
- Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hàng và chứng từ kèm theo
- Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản
- Hoá đơn chứng từ: phiếu xuất kho, hoá đơn tài chính và các chứng từ liên quan.
Điều 5: Trách nhiệm mỗi bên
Đối với Bên A:
- Chịu trách nhiệm về nguồn gốc, nhãn hiệu, chất lượng, tiêu chuẩn và quy cách của sản phẩm.
- Cung cấp cho bên B các giấy tờ chất lượng kèm theo lô hàng để bên B nghiệm thu với Chủ đầu tư của công trình.
- Chịu trách nhiệm thu hồi các sản phẩm hư hỏng do lỗi sản xuất.
- Chịu trách nhiệm bốc hàng lên phương tiện vận chuyển khi giao hàng.
Đối với Bên B:
- Kiểm tra và ký giao nhận hàng hoá đầy đủ ngay khi giao nhận.
- Chịu trách nhiệm thanh toán tiền đúng hạn, theo cam kết tại Điều 4 của Hợp đồng này.
Điều 6: Thời hạn hợp đồng
Hợp đồng mua bán này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và sẽ được thanh lý sau khi Bên A hoàn tất việc giao hàng và xuất hóa đơn GTGT cho bên B theo số lượng tại Điều I và Bên B hoàn tất việc thanh toán cho bên A đúng theo cam kết tại Điều 4 của hợp đồng này.
Điều 7: Điều khoản chung
- Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ký trong hợp đồng này. Quá trình thực hiện có gì vướng mắc thì cùng nhau bàn bạc, giải quyết và thể hiện bằng văn bản mới có giá trị thi hành. Trường hợp không thể tự giải quyết được, hai bên thống nhất đưa ra Toà án kinh tế TP. Hồ Chí Minh phán quyết sẽ có giá trị thực hiện cuối cùng.
- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các đơn đặt hàng, phụ lục hợp đồng đều phải tuân thủ theo các điều khoản và là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng này.
- Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                                         ĐẠI DIỆN BÊN B

TÀI LIỆU LIÊN QUAN