FREE Miễn phí
Giấy đề nghị tạm ứng
Phát hànhKế Toán Minh Khai
Số lượt tải về488
Dung lượng114.54 KB

Đơn vị:...................

Bộ phận:................

Mẫu số 03 - TT

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

ngày 24/12/2014 của BTC)

Mẫu 1: Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày ..... tháng ..... năm ......

Số: .....................

Kính gửi:...................................................................................................................................

Tên tôi là:...................................................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................................

Đề nghị cho tạm ứng số tiền:................................. (Viết bằng chữ)..........................................

...................................................................................................................................................

Lý do tạm ứng:..........................................................................................................................

Thời hạn thanh toán:..................................................................................................................

Giám đốc Kế toán trưởng Phụ trách bộ phận Người đề nghị tạm ứng
(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN