FREE Miễn phí
Đơn xin nghỉ phép
Phát hànhKế Toán Minh Khai
Số lượt tải về754
Dung lượng33.00 KB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

 

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

 

Kính gửi:

- Ban giám đốc - Công ty………………………….

- Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

Tên tôi là:…………………………………Nam/nữ............................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:……………………tại....................................................................................

Địa chỉ thường trú:...............................................................................................................................

Điện thoại liên hệ khi cần:....................................................................................................................

Đơn vị công tác:.............................................................................. Chức vụ:......................................

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo - Công ty ………….cho tôi được nghỉ phép

+ Từ: ……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…

Đến: ……..giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…

+ Lý do: ............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

+ Nơi nghỉ phép: ..............................................................................................................

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà): …………………………là đồng nghiệp của tôi. Ông(bà): …………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong nhà trường xem xét chấp thuận

Trân trọng.

                                                                       Tp ………, ngày  …… tháng …… năm 20……

Ban Giám Đốc(Duyệt)PhòngTổ chức – Hành chính – Quản trị

(Xác nhận)

Người làm  đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN