FREE Miễn phí
Đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định
Phát hànhCYC Logistics
Số lượt tải về918
Dung lượng31.50 KB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----0O0-----

BẢNG ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP

TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN 9

  • Tên Cơ sở Kinh doanh: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CYC
  • Mã số thuế: 0312803771
  • Địa chỉ: 21/5 Đường số 11, Tổ 6, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. HCM

Thực hiện theo quy định về Chế độ quản lý sử dụng trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013. Công ty chúng tôi đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ của từng TSCĐ đến cơ quan thuế như sau:

  • Phương pháp đường thẳng cho tài sản cố định T
  • Phương pháp khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh     0
  • Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm      0

 

 

                                                                           TP.HCM, Ngày 10 tháng 06 năm 2014

                                                                         NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

                                                                                   NGUYỄN ĐÌNH HUY

TÀI LIỆU LIÊN QUAN