FREE Miễn phí
Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán
Phát hànhAn Phong
Số lượt tải về2490
Dung lượng32.50 KB
Đơn vi:………..Bộ phận:……….Mẫu số: 09- LĐTL(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTCNgày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

Số..........................

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày.....tháng......năm.......

Họ và tên:..........................................................Chức vụ.............................................................................

Đại diện.............................................................Bên giao khoán..................................................................

Họ và tên:..........................................................Chức vụ.............................................................................

Đại diện.............................................................Bên nhận khoán................................................................

Cùng thanh ký hợp đồng số .... ngày ....tháng.....năm......

Nội dung công việc ( ghi trong hợp đồng ) đã được thực hiện:.................................................................

Giá trị hợp đồng đã thực hiện:....................................................................................................................

Bên ...................................... đã thanh toán cho bên ....... số tiền là ...........................đồng

( viết bằng chữ):.........................................................................................................................................

Số tiền bị phạt do bên ........... vi phạm hợp đồng:...................... . đồng

(viết bằngchữ): .........................................................................................................................................

Số tiền bên ........... còn phải thanh toán cho bên ....... là.................................đồng

(viết bằng chữ):.........................................................................................................................................

Kết kuận: ..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Đại diện bên nhận khoán(Ký, họ tên )Đại diện bên giao khoán(Ký, họ tên )

 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN