FREE Miễn phí
Báo cáo tình hình sử dụng lao động
Phát hànhkế toán minh khai
Số lượt tải về628
Dung lượng74.50 KB

TÊN DOANH NGHIỆPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ..........................................., ngày ... tháng ... năm ..........

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỀ LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM .............. (HOẶC CUỐI NĂM ................)

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận/huyện/thị xã/thành phố..............
(hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố...............)

Loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần): ................................................................................................................................................................................

Báo cáo tình hình thay đổi về lao động của đơn vị như sau:

  1. Số lao động đầu kỳ

Đơn vị: người

Tổng sốTrong đó lao động nữTrình độ chuyên môn kỹ thuậtLoại hợp đồng lao độngGhi chú
Đại học trở lênCao đẳng/ Cao đẳng nghềTrung cấp/ Trung cấp nghềSơ cấp nghềDạy nghề thường xuyênChưa qua đào tạoKhông xác định thời hạnXác định thời hạnTheo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
xxxxxxxxxxX
  1. Số lao động tăng trong kỳ
Tổng sốTrong đó lao động nữTrình độ chuyên môn kỹ thuậtLoại hợp đồng lao độngGhi chú
Đại học trở lênCao đẳng/ Cao đẳng nghềTrung cấp/ Trung cấp nghềSơ cấp nghềDạy nghề thường xuyênChưa qua đào tạoKhông xác định thời hạnXác định thời hạnTheo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
xxxxxxxxxxx

 

III. Số lao động giảm trong kỳ

Tổng sốTrong đó lao động nữTrình độ chuyên môn kỹ thuậtLoại hợp đồng lao độngLý do giảm
Đại học trở lênCao đẳng/ Cao đẳng nghềTrung cấp/ Trung cấp nghềSơ cấp nghềDạy nghề thường xuyênChưa qua đào tạoKhông xác định thời hạnXác định thời hạnTheo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 thángNghỉ hưuĐơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động/Hợp đồng làm việcKỷ luật sa thảiThỏa thuận chấm dứtLý do khác
xxxxxxxxxxxxxxxx
  1. Số lao động cuối kỳ
Tổng sốTrong đó lao động nữTrình độ chuyên môn kỹ thuậtLoại hợp đồng lao độngGhi chú
Đại học trở lênCao đẳng/ Cao đẳng nghềTrung cấp/ Trung cấp nghềSơ cấp nghềDạy nghề thường xuyênChưa qua đào tạoKhông xác định thời hạnXác định thời hạnTheo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
xxxxxxxxxxx

 

Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, dấu)

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo Báo cáo về việc khai trình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm (cuối năm) - Mẫu số 6 dưới đây:

Mẫu số 06: Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ …
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Hoặc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ .........
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ ...................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:      /................................., ngày .... tháng .... năm .........

 

BÁO CÁO

VỀ VIỆC KHAI TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM ............ (HOẶC CUỐI NĂM ................)

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố .....................
(hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Đơn vị: người

SttLoại hình doanh nghiệpTổng số lao độngTrình độ chuyên môn kỹ thuậtLoại hợp đồng lao độngĐối tượng khácGhi chú
Tổng sốTrong đó lao động nữĐại học trở lênCao đẳng/ Cao đẳng nghềTrung cấp/ Trung cấp nghềSơ cấp nghềDạy nghề thường xuyênChưa qua đào tạoKhông xác định thời hạnXác định thời hạnTheo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)
1Doanh nghiệp tư nhân
2Công ty hợp danh
3Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
4Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
5Công ty cổ phần
Tổngxxxxxxxxxxxx

 

Ghi chú: Cột 14 ghi những người giữ các chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệpThủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN