FREE Miễn phí
Báo cáo mất hoá đơn
Phát hành
Số lượt tải về622
Dung lượng33.50 KB

                                                                                                    

                               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               ------------------------------

 

 

  Mẫu số: BC21/AC

 (Ban hành kèm theo Thông tư

   số 153/2010/TT-BTC ngày

  28/9/2010 của Bộ Tài chính)

                                                            

Tp.HCM, ngày.........tháng.........năm 20......

 

BÁO CÁO MẤT  HÓA ĐƠN

 

Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn:..................................................................................................................................................................

Mã số thuế:.................................................................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................................................

Hồi........... giờ..........ngày.........tháng..........năm............., (tổ chức, cá nhân)  phát hiện bị mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

 

S        STTTên loại hóa đơn Mẫu sốKý hiệu hóa đơnTừ sốđến sốSố lượngLiên

hóa đơn

Ghi chú
123456789
AA/11THóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (đã phát hàng hoặc chưa phát hành)
Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ

Lý do mất hoá đơn:...................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                      Nơi nhận:

- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý

- Lưu.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên

TÀI LIỆU LIÊN QUAN