FREE Miễn phí
Hợp đồng giao khoán - Song ngữ
Phát hànhKế Toán Minh Khai
Số lượt tải về1824
Dung lượng44.00 KB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

********************

  1. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2015

Ho Chi Minh City, dated 01st September 2015

 

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN

FREELANCE CONTRACT

No: 001/HD – .......

Bên thuê khoán (Bên A): 

The lessee (Party A) :

Tên đơn vị :

Company name:

 

Đại diện:  ______________________________________________ Chức vụ : Tổng Giám Đốc

Representative: _________________________________________ Position: General Director

 

Địa chỉ :  456-458 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Address: 456-458 Hai Ba Trung, Tan Dinh Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City

 

MST :

Tax code:

 

Bên nhận thuê khoán (Bên B)

The lessor (Party B) :

Họ và tên     :

Full name:

 

Số CMND    :   _____________        Cấp ngày : 16/03/2005               Nơi cấp : CA Tỉnh Bến Tre

ID card No:______________             Issue date: 16th March 2005      Issue at: Ben Tre Provice

 

MST cá nhân:

Tax code:

 

Địa chỉ liên hệ:  72 Đường số 10, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

Address: 72 Road 10, Tang Nhon Phu B Ward, Dist 9, Ho Chi Minh city

 

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê khoán chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

Two parties agreed to sign this freelance contract with the following content:

 

Điều 1: Nội dung công việc

Article 1: Job content

Bên B nhận thực hiện công việc chuyên môn theo phương thức thuê khoán thuộc dự án  do Bên A làm chủ với nội dung cụ thể như sau : Bảo trì, khắc phục sự cố, chỉnh sửa phần mềm, hỗ trợ người dùng phần mềm học tiếng Nhật “ Japanese language study support system” từ 01/09/2015 đến 15/09/2015

Party B agrees to perform works as a freelancer in project of party A with the following content: Maintenance, troubleshooting, editing software, supporting users of Japanese language study suupport system from 01st Sep 2015 to 15th Sep 2015

 

Điều 2: Trách nhiệm của hai bên

Article 2: Responsibility of both parties

2.1. Trách nhiệm của Bên B: Thực hiện công việc và bàn giao sản phẩm khoa học công nghệ đúng thời hạn, đảm bảo các yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ đã nêu trong Hợp đồng.

2.1. Responsibility of party B: Perform all tasks and handover product on time, ensure the professional requirement follow as the job content that decribed in this contract

2.2. Trách nhiệm của Bên A: Cung cấp đầy đủ cho Bên B các thông tin cần thiết liên quan đến việc thực hiện công việc thuê khoán và Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho bên B số tiền đã thỏa thuận trong hợp đồng và theo kế hoạch thanh toán được hai bên nhất trí tại Điều 4.

2.2. Responsibility of party B: Provide to party B the necessary information related to the job and pay in full and on time to party B total amount as agreed in sales contract as well as payment schedule agreed in article 4

 

Điều 3: Giá trị hợp đồng và thanh toán

Article 3: Total value of contract and payment

3.1. Giá trị hợp đồng:             5,525,000 đ

3.1. Total value of contract: 5,525,000 VND

3.2. Thanh toán

Bên A thanh toán cho Bên B  theo  giá trị hợp đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay sau khi Bên B bàn giao sản phẩm của công việc và được Bên A chấp nhận nghiệm thu, ký thanh lý hợp đồng.

3.2. Payment:

Party A pay total value of contract for party B by cash or tranfer after party B handover product that accepted by party A and sign contract termination

 

Điều 4: Điều khoản chung

Article 4: General terms

- Hai bên thống nhất thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản trong hợp đồng.

- Both parties agree to implement seriously terms and conditions mentioned in sales contract

- Nếu bên nào tự ý hủy bỏ hợp đồng mà không có sự đồng ý của bên kia thì phải chịu bồi thường tương đương giá trị hợp đồng và đền bù những thiệt hại phát sinh do việc hủy hợp đồng gây ra cho bên bị thiệt hại

- If either of the Buyer or Seller cancels the contract without agreement of other party, the party is subjected to a penalty equivalent to the value of contract and it must compensate the loss due to calcellation of contact to the other party.

- Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký hợp đồng.

- This contract is made into 02 copies; each party keeps 01 copy which has the same legitimacy. This contract comes into effect from the date of signing   

                 

 BÊN A                                                                        BÊN B

 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN