FREE Miễn phí
Công văn gia hạn thời gian quyết toán thuế
Phát hànhKế Toán Minh Khai
Số lượt tải về2120
Dung lượng28.26 KB


CÔNG TY TNHH ĐT TM AN PHONG

Số:  …  /2018/CV-CT

(V/v: xin gia hạn thời gian kiểm tra thuế)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

    

         TpHCM, ngày  …  tháng  …  năm 2018

 

Kính gửi: Chi cục thuế quận 1

Tên công ty: CÔNG TY TNHH ĐT TM AN PHONG

Địa chỉ: : .................................

Mã số thuế: .................................

Điện thoại: ................................

Chúng tôi xin kính trình bày với quý Cơ quan một việc như sau:

Từ khi hoạt động cho đến nay, Công ty ................................. luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật liên quan tới hoạt động của Công ty và luôn thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.
Ngày ...../...../.............., Công ty chúng tôi nhận được Quyết định số ............/QĐ-CCT ngày .../.../.......... về việc kiểm tra thuế tại doanh nghiệp chúng tôi. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, Công ty chúng tôi không thể đáp ứng các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc kiểm tra thuế của cơ quan thuế, cụ thể:

  • Kế toán của Công ty chúng tôi đang trong thời gian nghỉ sinh theo chế độ thai sản của pháp luật.
  • Giám đốc công ty (người đại diện theo pháp luật) hiện đang đi vắng.

Theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều 50 Luật Kế toán 2003

Người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán và có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Bởi vậy, để khách quan, thuận tiện và chính xác trong quá trình kiểm tra thuế, rất cần thiết phải có sự tham gia trực tiếp của người làm kế toán của công ty.”
Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 80 Luật quản lý thuế năm 2006 (sửa đổi bổ sung năm 2012, 2014):

“1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định kiểm tra thuế có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

……..
c) Gia hạn kiểm tra trong trường hợp cần thiết;”
Bởi vậy, bằng công văn này, Công ty chúng tôi kính đề nghị Quý Chi cục thuế…… gia hạn thời gian kiểm tra thuế tại công ty chúng tôi.
Thời gian đề nghị gia hạn: đến ngày ......../......./....................
Công ty chúng tôi cam kết sự trung thực về các thông tin kể trên và sẽ hợp tác tốt nhất với quý chi cục tại thời điểm kiểm tra thuế. Kính mong Quý Chi cục tạo điều kiện giúp đỡ Công ty …….
Trân trọng!

Tài liệu gửi kèm theo:
Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản;
- Giấy ra viện;
- Giấy khai sinh;
- Hợp đồng lao động của kế toán

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu CT.

CÔNG TY TNHH ĐT TM AN PHONG

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN