Hướng đẫn thủ tục đăng ký hồ sơ ban đầu 03

Hướng dẫn thủ tục đăng ký hồ sơ ban đầu

Trong vòng 10 ngày kể từ khi được cấp giấp phép Đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký hồ sơ ban đầu cho doanh nghiệp. Thủ tục hồ sơ ban đầu là một số hồ sơ…